02/452 99 54 info@bvbavaeremans.be

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPS-,LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.        Algemene voorwaarden

De rechtsverhouding tussen BV Vaeremans Theo en de klant, wordt integraal beheerst door deze algemene voorwaarden. De klant verklaart zich geheel akkoord met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

2.        Offertes

Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken komen slechts tot stand nadat BV Vaeremans Theo deze schriftelijk of anders heeft aanvaard. Offertes voor de Koper/Handelaar worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege BV Vaeremans Theo.

Elke annulering van de overeenkomst door de Koper dient gemotiveerd te gebeuren per schriftelijk schrijven en dit binnen de 8 dagen na afsluiting van de overeenkomst. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door BV Vaeremans Theo.

3.        Prijsherziening

BV Vaeremans Theo heeft het recht de (afgesproken) prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan. BV Vaeremans Theo heeft ook het recht de prijs aan te passen aan redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op factuur. De prijs is behoudens andersluidende vermelding excl. taksen, levering, vervoer, verplaatsing- en verzekeringskosten.

4.        Levering/afhaling

Termijnen gelden als inlichting en zijn niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk (schriftelijk)  overeengekomen. Vertraging geeft enkel aanleiding tot schadevergoeding als de klant voorafgaandelijk schriftelijk heeft meegedeeld dat de uitvoering tegen een bepaalde datum moet gebeuren. Is dit niet meegedeeld dan geeft vertraging geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding. Indien partijen schriftelijk een termijn zijn overeengekomen is BV Vaeremans Theo gerechtigd de werken of levering op te schorten t.g.v. onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil die de uitvoering minstens ernstig bemoeilijken. BV Vaeremans Theo zal de klant hiervan binnen 10 dagen verwittigen en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Deelleveringen/deelafhalingen zijn toegelaten. BV Vaeremans Theo behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden  of leveringen/afhalingen vorderen.

5.        Klachten

BV Vaeremans Theo is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 4 onverlet. De aansprakelijkheid van BV Vaeremans Theo is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten.

In geval van klachten, door middel van een aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6.        Garantie

De klant-consument dient de geleverde/afgehaalde goederen onmiddellijk na te kijken. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde/afgehaalde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering of afhaling, conform artikel 1649quater B.W.

7.        Betaling

Betaling is verschuldigd en betaalbaar op de datum aangegeven op de betreffende factuur. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van het volledige factuurbedrag of van een deel ervan, wordt deze factuur en alle ander facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een invorderingsprocedure. Per verstuurde rappel door BV Vaeremans Theo zal een forfaitaire administratieve kost van 20 EURO in rekening gebracht worden.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt vermeerderd met een  schadevergoeding van 20 EURO. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Ingeval van laattijdige uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan BV Vaeremans Theo, zal deze een gelijkaardige vergoeding verschuldigd zijn aan de klant-consument.

De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwt.

De koper/handelaar dient de facturen van BV Vaeremans Theo, in geval van betwisting, door middel van een aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

8.        Onderhoud en herstelling van machines algemeen

Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan BV Vaeremans Theo wordt meegedeeld.

De prijs van de herstelling wordt vastgesteld als volgt:

·          Hetzij een vaste prijs

·          Hetzij op basis van het aantal arbeidsuren

·          Hetzij op nieuwe onderdelen